The exterior of Insite. A sign on the door reading welcome to insite is visible

Insite is North America’s first legal supervised consumption site. It opened in 2003 and is located in Vancouver’s Downtown Eastside. The facility operates under a Health Canada exemption from prosecution under federal drug laws. Insite operates on a harm-reduction model, which means it strives to decrease the adverse health, social and economic consequences of drug use without requiring abstinence from drug use.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Insite.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Insite)