Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ ba:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ tư:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ năm:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ sáu:   8:30 sa to 4:30 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Evening nursing service is available until 9 p.m.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Richmond Community Health Access Centre (CHAC).

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Richmond Community Health Access Centre (CHAC)