• Acute Home-Based Treatment (AHBT)

  • Adult Mental Health Teams

  • Ambulatory Home Health Nursing Clinics

  • Diabetes Education Centres

  • Geriatric assesment services

  • Hip & Knee Arthritis Surgical Assessment Program (ASAP)

  • Home Support

  • Older Adult Mental Health Programs

  • Palliative Care in Your Home

  • Rapid Access Consult Clinic (RACC)

  • Richmond Mental Health Consumer and Friends’ Society (RCFC)

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Richmond Community Health Access Centre (CHAC).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.