Geometric pattern of mountains

Vancouver Detoxification Centre (VDC) is a place that supports clients who need medical help to come off substances.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Vancouver Coastal Health Detox Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Vancouver Coastal Health Detox Centre)