Geometric pattern of mountains

The BC Operational Stress Injury Clinic (BC OSI Clinic) is one of nine clinics across Canada fully funded by Veterans Affairs Canada. The BC OSI Clinic is managed by Vancouver Coastal Health Authority and staffed by mental health care professionals who work collaboratively to provide specialized care.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về BC OSI Clinic.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (BC OSI Clinic)