​Lions Gate Hospital (LGH) provides a full range of general and many specialized acute care services, including general medicine, emergency and critical care, general surgery, orthopedics, maternity, pediatrics, psychiatry, chemotherapy, cardiac care, diagnostics, nuclear medicine, palliative care, rehabilitative services and neurosurgery.

Services include

 • General medicine
 • Emergency and critical care
 • General surgery
 • Orthopaedics
 • Maternity
 • Pediatrics
 • Psychiatry
 • Chemotherapy
 • Cardiac care
 • Diagnostics
 • Nuclear medicine
 • Palliative care

Discover Lions Gate Hospital

Geometric pattern of mountains

HOpe Centre at Lions Gate Hospital

Located at 1337 St Andrews Avenue, North Vancouver, the HOpe Centre, which is part of Lions Gate Hospital, brings together both inpatient and outpatient mental health services under one roof, vastly improving the efficiency of the care provided.

Geometric pattern of mountains

Lions Gate Hospital Facility Feature #2

Geometric pattern of mountains

Lions Gate Hospital Redevelopment

The new tower will be a state-of-the-art, high-tech facility that will serve as the hub for acute care services for Coastal Communities.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Lions Gate Hospital (LGH).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Lions Gate Hospital (LGH))