Geometric pattern of mountains

South Community Health Centre provides a range of health care services in a single location, including access to public and community health nurses, mental health and addiction counsellors, dental clinics for children, speech therapists, nutritionists, youth drop-in health clinics and more. We see people of all ages who live in South Vancouver (Community Health Area 6).

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về South Community Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (South Community Health Centre)