Geometric pattern of mountains

Pacific Spirit Community Health Centre provides services for people of all ages. The centre works with community organizations and health-care providers, such as your family doctor, to keep people and communities healthy.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Pacific Spirit Community Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Pacific Spirit Community Health Centre)