Geometric pattern of mountains

​The Parkgate Community Health Centre opened in 1999. In addition to providing a wide range of health services and supports, it also provides clients with easy access to a range of other community services, including the library, seniors centre, and a variety of recreational programs for all ages.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Parkgate Community Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Parkgate Community Health Centre)