Geometric pattern of mountains

The Pender Harbour & District Health Centre is a community health centre that provides ambulatory services, home care nursing visits, laboratory services, nutrition counselling, and diabetes education for residents of Madeira Park.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Pender Harbour and District Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Pender Harbour and District Health Centre)