R.W. Large Memorial Hospital is a acute, continuing care and emergency medical facility that has 6 acute beds, 7 continuing care beds and a 3-bed emergency department open 24/7.

Các tính năng tại R.W. Large Memorial Hospital

  • Laboratory services
  • Diagnostic imaging
  • Telehealth services
  • Medical clinic
  • Pharmacy services
  • Ambulance services

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về R.W. Large Memorial Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (R.W. Large Memorial Hospital)