Geometric pattern of mountains

We provide clinic services, referral services, support groups, therapy and ambulatory nutrition care, and a full range of addiction and mental health services, which are free for those living in the Downtown Eastside and Strathcona areas. Methadone and Suboxone are both available as opiate replacement therapies. Our team includes a podiatrist, respiratory therapist, and dietitian.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Downtown Community Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Downtown Community Health Centre)