Geometric pattern of mountains

Notice to new clients

Connections has temporarily paused intakes for new clients.

Downtown Eastside Connections is a low-barrier addictions clinic serving those with opioid use disorder who may find barriers using other addiction services. This clinic offers rapid access to oral opioid agonist treatments.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Downtown Eastside Connections.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Downtown Eastside Connections)