Geometric pattern of mountains

​Vancouver Coastal Health Research Institute (VCHRI) is one of Canada’s top-funded health research organizations. VCHRI is the research arm of Vancouver Coastal Health and a health partner of the University of British Columbia. VCHRI is dedicated to moving research into practice and strengthens health research by developing new prevention strategies, early diagnostic tests and treatments.

6th floor, 2635 Laurel Street
Vancouver, BC
V5Z 1M9

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Vancouver Coastal Health Research Institute.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Vancouver Coastal Health Research Institute)