Exterior shot of Garratt Wellness Centre during the day.  The parking lot is visible in the foregound.

​Garratt Wellness Centre offers programs, education and resources to help Richmond residents live well and connect to improve the quality of their lives. It promotes independence and empowers people to improve or maintain their health through increased awareness of and access to health promotion services.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Garratt Wellness Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Garratt Wellness Centre)