Geometric pattern of mountains

SisterSpace is a safe, clean supported environment where women can inject their drugs inside with other women who care about their safety and security. If they choose, they can connect to addiction, health care and community services, information about which and referrals will be made on-site.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về SisterSpace.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (SisterSpace)