Geometric pattern of mountains

Their mission is to lead in the harm reduction movement and offer employment opportunities for members of the Downown Eastside community. 

Learn more about Overdose Prevention Society

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Overdose Prevention Society (OPS)