Geometric pattern of mountains

This site offers six booths where teams of trained staff and peers monitor people injecting opiates and stimulants.

Các tính năng tại Molson Overdose Prevention Site (MOPS)

  • Drug consumption
  • Injectable Opiate Agonist Therapy (iOAT) program
  • Characteristic 3

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Molson Overdose Prevention Site (MOPS).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Molson Overdose Prevention Site (MOPS))