Geometric pattern of mountains

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Thứ ba:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Thứ tư:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Thứ năm:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Thứ sáu:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Thứ bảy:   7:00 sa to 10:30 ch
  • Chủ nhật:   7:00 sa to 10:30 ch

We are open 24 hours Tuesday to Thursday of cheque week.

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Molson Overdose Prevention Site (MOPS).

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại Molson Overdose Prevention Site (MOPS)