Exterior of Heatley Community Health Centre

Heatley Community Health Centre brings existing programs and services together so clients get the care they need at one location. Primary care, mental health and substance use services, harm reduction and specialized care are all available on-site.

Our facilities

Reception desk and waiting room of the Heatley Community Health Centre

Reception and waiting area

The waiting room of the Heatley Community Health Centre

Waiting area

Examination room inside the Heatley Community Health Centre.  Two exam chairs are visible

Exam room

Three tables inside the supervised consumption room of Heatley Community Health Centre with a round window in the background

Supervised injection room

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Heatley Community Health Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Heatley Community Health Centre)