Exterior photo of St Paul's Hospital during the daytime

St. Paul’s Hospital is an acute care, teaching and research hospital.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về St. Paul's Hospital.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (St. Paul's Hospital)