Geometric pattern of mountains

The Nancy Chan Palliative Care Ambulatory Clinic is an outpatient clinic that provides specialist consultation to patients and families who are living with a severe illness and may be experiencing symptoms and distress which may be affecting their quality of life.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Nancy Chan Ambulatory Palliative Care Clinic.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Nancy Chan Ambulatory Palliative Care Clinic)