Geometric pattern of mountains

An Urgent and Primary Care Centre (UPCC) is the place you can go to get same-day care for urgent and non-life threatening health concerns within 12 to 24 hours. A UPCC is not an emergency department.

Visit the City Centre UPCC if you are experiencing

  • Sprains and strains
  • Cuts, wounds or rashes
  • Concussions
  • High fever
  • Infections
  • Troubles breathing
  • Dehydration or constipation
  • Mental health problems
  • New or worsening pain

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC))