Geometric pattern of mountains

The Renfrew Collingwood Seniors’ Centre is also known as the Alice Frith Centre. It is operated by the Renfrew-Collingwood Seniors’ Society with funding through Vancouver Coastal Health and the City of Vancouver.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Renfrew Collingwood Seniors Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Renfrew Collingwood Seniors Centre)