Geometric pattern of mountains

Cedar Cottage Neighbourhood House is a community hub that offers programs to support social connections and improve well being to the Kensington-Cedar Cottage community.

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Cedar Cottage Neighbourhood House.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Cedar Cottage Neighbourhood House)