Richmond City Centre Urgent and Primary Care Centre provides care for unexpected, non-life-threatening health concerns that require same-day treatment.

Visit the Richmond UPCC for illnesses or injuries such as

  • Sprains and strains
  • Cuts, wounds or skin conditions
  • High fever
  • Infections, including chest, ear and urinary tract
  • Asthma
  • New or worsening pain
  • Dehydration/constipation
  • Less serious child illness and injury
  • Worsening chronic disease
  • Access to social work and mental health services

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Richmond City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC).

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Richmond City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC))