​Hamilton Village Care Centre opened in May 2020 by welcoming its first residents into the home. This new three-storey residence is part of a 10-year rejuvenation strategy for long-term care across Vancouver Coastal Health. Hamilton Village Care Centre was designed on the small house model and is considered a best practice in long-term care

Tìm thông tin quý vị cần

Tìm hiểu thêm về địa điểm này

Tìm thêm thông tin về Hamilton Village Care Centre.

Hoạch định chuyến thăm khám hoặc nhập viện của quý vị tại địa điểm này

Tìm hiểu thêm về giờ hoạt động và các thông tin hữu ích khác.

Tìm dịch vụ quý vị đang tìm kiếm

Duyệt tất cả các dịch vụ được cung cấp tại (Hamilton Village Care Centre)