Geometric pattern of mountains

Bộ phận Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của VCH Richmond có một số chương trình và dịch vụ hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và cao niên. Nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và giúp kết nối bạn với dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt nhất.

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   9:30 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 3:30 ch
  • Thứ ba:   9:30 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 3:30 ch
  • Thứ tư:   9:30 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 3:30 ch
  • Thứ năm:   9:30 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 3:30 ch
  • Thứ sáu:   9:30 sa to 12:00 ch, 1:00 ch to 3:30 ch
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

Parking Access to the Parkade driveway only available when driving East on Granville Avenue

Pay parking is available on 1st two levels of the parkade – Pay machine on 1st level

$6.25 for 4 hours – accepts coins or credit cards.

VCH-Richmond mental health and substance use: One number to call

Richmond Place – 8100 Granville Avenue

VCH Public Health works to improve the health and well-being of residents by preventing disease, promoting health, and prolonging life among the population as a whole.

Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của Cộng đồng Richmond - Tiếp nhận Tập trung

Bộ phận Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện của VCH Richmond có một số chương trình và dịch vụ hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và cao niên. Nhóm Tiếp nhận Tập trung của chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin và giúp kết nối bạn với dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn tốt nhất.