خدمات

  • American Sign Language (ASL) Interpreters

  • Ethics services

  • Gift Shops

  • Intensive Care Units (ICU)

  • Neonatal Intensive Care Units (NICU)

  • PeriOperative Anaphylaxis Clinic (POAC)

  • Pharmacy Services

  • Sacred Spaces and Gathering Places

  • Spiritual Care & Multi-Faith Services

  • Well Wishes Program

.خدمات و امکانات بیمارستانی را در منطقه خود بررسی کنید

خانه بهترین مکان در طول دورهٔ بهبودی است

نظر ما این است که خانه بهترین مکان برای دوره ای است که شما در حال بهبودی از بیماری یا آسیب دیدگی هستید

مطلب بیشتر در مورد این موضوع

Vancouver Coastal Health welcomes back 864 environmental, food-service workers

Vancouver Coastal Health to hold Open Board Forum on November 25