اقامتگاه یانگ برز (Young Bears Lodge)

abstract illustration representing sand

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

Young Bears Lodge یک اقامتگاه شفابخشی مبتنی بر فرهنگ و کل‌نگر برای جوانان بومی است که به دنبال تغییر رابطه‌ی خود با مواد مخدر یا الکل هستند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

Young Bears Lodge یک برنامه‌ی سکونت در محل برای جوانان بومی از هر جنسیت، از 13 تا 18ساله، در پنج نقطه در ونکوور جنوبی است. بسته به نیازها و اهداف، ممکن است بخواهید بین یک تا چهار ماه در این برنامه بمانید.

خدمات برای کمک به تمرکز بر تغییرات مورد نظر افراد و حمایت از آنها در مسیرِ این تغییرات طراحی شده‌اند. این اقامتگاه با ارائه محیطی امن و محترمانه با کارکنانی همراه  است که منابع و مشوق‌هایی را که برای ایجاد تغییرات مهم الزامی است  فراهم‌ می‌کنند.

منابع

نحوه دسترسی به این سرویس

نامه‌ی ارجاع‌ به متخصص مورد نیاز است که آن را مشاور محلی یا متخصص مراقبت‌های  بهداشتی با همکاری مراجعه کننده تکمیل می‌کند. به محض دریافت نامه‌ی ارجاع، بوسیله‌ی تیم پذیرش مرکزی اعتیاد (CAIT) و مشاوران اختلال هم‌زمان  از نظر تکمیل بودن بررسی شده ، و اطمینان حاصل می‌‌گردد که مراجعه کنندگان بنابر نیازشان به مناسب‌ترین مرکز  ارجاع داده می‌شوند.

از طریق تیم پذیرش مرکزی اعتیاد(CAIT) به این برنامه دسترسی پیدا کنید.