خدمات پاسخگو فوری سلامت روان کودکان و جوانان Child & Youth Urgent Response Mental Health Services

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید
youth speaking to each other

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

ارایه دهنده خدمات ارزیابی و سلامت روان کوتاه مدت از جمله ارزیابی خطر خودکشی، پیشگیری و مداخله برای کودکان و جوانانی که بحرانهای روانی حاد یا عاطفی را تجربه میکنند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

این خدمات همچنین ممکن است آموزش هایی را برای ارتقاء آگاهی عمومی در مورد خودکشی، مداخله در خودکشی و غم و اندوه و از دست دادن ارائه دهند.

Resources

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
 • دیگر

  Child & Adolescent Response Team (CART) at West Broadway

  Suite 401, 1212 West Broadway Vancouver
 • دیگر

  Step Up/Step Down services - Richmond

  6100 Bowling Road Unit #200 Richmond
 • کلینیک‌های سلامت روان

  Youth Urgent Response Team (YURT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver