به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

مشاوره سلامت روان حضوری بدون وقت قبلی برای نوجوانان و بزرگسالان جوان به منظور ارتقای پشتیبانی از جوانان 12 تا 24 ساله است که یک سری مشکلات عملکردی خفیف تا متوسط و غیر فوری دارند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

خدمات با موانع کم با مداخله فوری است. یک جلسه پشتیبانی سلامت روان حضوری و بدون وقت قبلی توسط تیمی متشکل از متخصصین سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد، با استفاده از یک مدل مداخله کوتاه متمرکز بر راه‌حل Solution Focussed Brief Intervention Model ارائه می‌شود.

شما میتوانید به تعداد لازم از این سرویس استفاده کنید. این سرویس برای حل مسئله، توسعه منابع، آموزش روانی سلامت روان ؛ ایجاد مهارت های ارتباطی و مربیگری ایده آل می باشد و باید به عنوان یک سرویس مستقل تلقی شود.

This service is available at
This service is available at

Youth Drop-In Mental Health Counselling at Foundry North Shore

211 West 1st Street
North Vancouver, BC V7M 1C9
See directions on Google Maps
See more details