Tư vấn Sức khỏe Tâm thần Không cần Hẹn dành cho Thiếu niên & Thanh niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Tư vấn sức khỏe tâm thần không cần hẹn cho thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy hỗ trợ cho thanh thiếu niên từ 12 đến 24 tuổi đang gặp phải các biến chứng về chức năng sinh hoạt được hiểu là từ nhẹ đến trung bình và không khẩn cấp.

Những gì sẽ thấy

Dịch vụ này có cản trở thấp với sự can thiệp tức thì. Một phiên hỗ trợ sức khỏe tâm thần không cần lấy hẹn được cung cấp bởi một nhóm bao gồm các chuyên gia can thiệp cấp độ BA và MA, sử dụng Mô hình Can thiệp Ngắn gọn Tập trung vào Giải pháp.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này thường xuyên nếu cần. Dịch vụ này rất lý tưởng để giải quyết vấn đề, phát triển nguồn lực, giáo dục tâm lý về sức khỏe tâm thần; xây dựng và huấn luyện kỹ năng giao tiếp và nên được hiểu là một dịch vụ độc lập.

This service is available at
This service is available at

Foundry North Shore

211 West 1st Street
North Vancouver, BC V7M 1C9
See directions on Google Maps
See more details