Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Youth Assertive Outreach Mental Health Outreach Team sa Robert and Lily Lee Family Community Health Centre ay nagbibigay ng counselling support sa mga kabataang maaaring hindi konektado sa pamilya, mga kaibigan, at mga suporta ng komunidad, at na kadalasang nakakaranas ng marginalization.

Paano i-access

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás
  • Monday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  • Tuesday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  • Wednesday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  • Thursday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  • Friday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  • Saturday:   Sarado
  • Sunday:   Sarado

Parking & Transportation

If taking a bus, please take #20, #9 or #99 and get off at East Broadway and Commercial Drive. If taking the Sky Train, go to the Expo or Millennium Line to Broadway-Commercial station.

There is underground pay parking directly beneath our building. Access this lot from the lane on the east side of Woodland street or the west side of Commercial Drive. Surrounding street parking is also available.

Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

At Robert and Lily Lee Family Community Health Centre, you can get basic health care and learn how to keep yourself healthy. We provide services for people of all ages. The Centre works with community organizations and health care providers, such as your family doctor, to keep people and communities healthy.

Youth Assertive Outreach Mental Health Team

Ang Youth Assertive Outreach Mental Health Team ay nagbibigay ng counselling support sa mga kabataang maaaring hindi konektado sa pamilya, mga kaibigan, at mga suporta ng komunidad, at na kadalasang nakakaranas ng marginalization at mga hadlang sa pagkuha ng mga serbisyo.