Geometric pattern of mountains

Ang Youth Clinics ay naglalaan ng drop-in at kompidensyal na konsultasyon sa kalusugan para sa lahat ng mga kabataan lalaki, babae, at 2SLGBTIA+) nang hindi kailangang mag-appointment.

Paano i-access

  • I-check kung eligibe

    • Kabataan hanggang 20-taong-gulang.

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
  • Monday:   Sarado
  • Tuesday:   3:00 p.m. to 5:00 p.m.
  • Wednesday:   Sarado
  • Thursday:   Sarado
  • Friday:   Sarado
  • Saturday:   Sarado
  • Sunday:   Sarado

Parking & Transportation

Parking lot is available.

Pender Harbour and District Health Centre

The Pender Harbour & District Health Centre is a community health centre that provides ambulatory services, home care nursing visits, laboratory services, nutrition counselling, and diabetes education for residents of Madeira Park.

Youth Clinics

Ang Youth Clinics ay naglalaan ng kompidensyal nla konsultasyon sa kalusugan para sa lahat ng mga kabataan sa pamamagitan ng drop-in o appointment. Kami ay dedikado sa mga klinikal na kapaligiran na ligtas sa kultura at na tumatanggap sa sekswalidad at kasarian ng lahat ng mga indibidwal na gumagamit ng mga serbisyong ito.