Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Layunin ng Youth and young adult drop-in mental health counselling na itaguyod ang suporta para sa mga kabataang 12 hanggang 24 taong-gulang na dumaranas ng mga komplikasyon sa functioning, na siyang kinikilala bilang banayad o hindi gaanong masamâ, at na hindi urgent.

Paano i-access

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
  • Monday:   1:00 pm to 5:00 pm
  • Tuesday:   1:00 pm to 5:00 pm
  • Wednesday:   1:00 pm to 5:00 pm
  • Thursday:   1:00 pm to 5:00 pm
  • Friday:   1:00 pm to 4:00 pm
  • Saturday:   Sarado
  • Sunday:   Sarado

Mayroong in-person o virtual options na available. Tumawag sa (604) 984-5060 para sa karagdagang impormasyon.

Foundry North Shore

Foundry North Shore is where any youth or parent in our community can easily access the help they need when they need it. It is an integrated youth and family initiative that will transform how mental health and substance use services are delivered on the North Shore, providing early intervention to support young people's well-being.

Youth & Young Adult Drop-In Mental Health Counselling

Layunin ng Youth and young adult drop-in mental health counselling na itaguyod ang suporta para sa mga kabataang 12 hanggang 24 taong-gulang na dumaranas ng mga komplikasyon sa functioning, na siyang kinikilala bilang banayad o hindi gaanong masamâ, at na hindi urgent.