Hỗ trợ và Kết nối Thanh thiếu niên (Supporting and Connecting Youth -SACY) Sáng kiến Phòng chống Sử dụng Chất gây nghiện

abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Hỗ trợ và Kết nối Thanh thiếu niên (SACY) - Sáng kiến Sức khỏe Chống Sử dụng Chất gây nghiện thu hút phụ huynh, giáo viên, học sinh, quản trị viên và cộng đồng lớn hơn ở Vancouver tham gia vàota một quy trình nhằm tăng cường các chương trình và chính sách ngăn ngừa rượu và ma túy cũng như can thiệp sớm tại trường học.

Nếu bạn là một học sinh đang gặp khủng hoảng, hãy liên lạc trung tâm khủng hoảng tại: 

Những điều kỳ vọng

Hỗ trợ và Kết nối Thanh thiếu niên (SACY) - Sáng kiến ​​Sức khỏe Chống Sử dụng Chất gây nghiện thu hút phụ huynh, giáo viên, học sinh, quản trị viên và cộng đồng lớn hơn ở Vancouver tham gia vào một quy trình nhằm tăng cường các chương trình và chính sách ngăn ngừa rượu và ma túy cũng như can thiệp sớm tại trường học.

SACY trên trang web của Hội đồng Trường học Vancouver (VSB)

Mục tiêu của SACY là ngăn ngừa và trì hoãn việc sử dụng chất gây nghiện cũng như giảm thiểu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện.

SACY có bốn luồng hoạt động liên quan đến nhau:

  1. Phòng ngừa và Tham gia của Thanh thiếu niên,
  2. Tham gia của Phụ huynh,
  3. Chương trình Giảng dạy và Đào tạo Giáo viên, và
  4. STEP - một chương trình bên ngoài ba ngày.

Đối tác của SACY

SACY là sự hợp tác của Hội đồng Trường học Vancouvervà Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH). Các đối tác hợp tác khác bao gồm Đại học British Columbia, Thành phố Vancouver, Sở Cảnh sát Vancouver và Trung tâm Nghiên cứu Chứng nghiện British Columbia.