Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần cho Trẻ em và Thanh thiếu niên từ 6 đến 18 tuổi

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Các dịch vụ Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần cho Trẻ em và Thanh thiếu niên hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình các em có khó khăn nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và/hoặc rối loạn xã hội, cảm xúc hoặc hành vi.

Những gì sẽ thấy

Tìm được nơi thích hợp cho bạn và gia đình là điều quan trọng. Dịch vụ tiếp nhận là điểm khởi đầu để tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp nhất với từng trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Các chương trình này có thể liên quan đến cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH), một nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc các nguồn lực hỗ trợ nhu cầu của bạn.

Bạn không cần bác sĩ giới thiệu đến các nhóm tiếp nhận sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên.

Made possible by the generosity of the Alan and Gwendoline Pyatt Foundation.