Nhóm Tiếp nhận Nghiện ngập Tập trung cho Thanh thiếu niên (CAIT)

abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Các dịch vụ miễn phí cho thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên đang gặp khó khăn với việc sử dụng chất gây nghiện. Chúng bao gồm các lựa chọn phòng ngừa, tư vấn, quản lý cai nghiện, các lựa chọn điều trị cũng như các dịch vụ của nhóm quản lý sự vụ chuyên sâu.

Các chương trình

Các dịch vụ sử dụng chất gây nghiện dành cho thanh thiếu niên này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên đang gặp khó khăn với việc lạm dụng chất gây nghiện hoặc nghiện ma túy hay rượu. Chúng bao gồm các dịch vụ phòng ngừa, tư vấn và điều trị. 

  •  

Giới thiệu và tiếp nhận

Xin tùy ý gọi điện nếu có thắc mắc về dịch vụ hoặc để tìm hiểu về các lựa chọn dành cho thanh thiếu niên đang gặp khó khăn với việc sử dụng chất gây nghiện. Khách hàng có thể tự giới thiệu.

Tải xuống gói giới thiệu CAIT cho Peak House, Young Bears Lodge và chương trình trị liệu trong ngày của VCH.

Gói giới thiệu CAIT cho thanh thiếu niên

 

Liên lạc với chúng tôi

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi liên quan đến các dịch vụ được cung cấp hoặc để tìm hiểu về các lựa chọn dành cho thanh thiếu niên đang gặp khó khăn với việc sử dụng chất gây nghiện.

Mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối

Điện thoại(604) 209-3705
Emailcait.youth@vch.ca
Fax: (604) 255-1101