تیم پذیرش مرکزی اعتیاد جوانان (CAIT)

abstract illustration representing sand

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

خدمات مصرف مواد جوانان بصورت رایگان و برای پاسخگویی به نیازهای جوانانی که با مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنند طراحی شده است. آاین خدمات شامل پیشگیری، مشاوره، گزینه های مدیریت ترک، گزینه های درمانی، و همچنین برخورداری از خدمات یک تیم مدیریت پرونده متمرکز می باشد.

برنامه ها

این خدمات مصرف مواد برای جوانان برای پاسخگویی به نیازهای جوانانی طراحی شده است که با سوء مصرف مواد یا اعتیاد به مواد مخدر یا الکل دست و پنجه نرم می کنند. این خدمات شامل خدمات پیشگیری، مشاوره و درمان است. 

 

ارجاع و پذیرش

لطفا جهت سوال در مورد خدمات ارائه شده یا اطلاع در مورد گزینه هایی برای جوانانی که با مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنند با ما تماس بگیرید. مراجعین می توانند خودشان خود را ارجاع دهند .

بسته ارجاع CAIT برای Peak House، Young Bears Lodge و برنامه درمانی VCH Day را دانلود کنید.

بسته ارجاع CAIT جوانان

با ما تماس بگیرید

لطفا جهت سوال در مورد خدمات ارائه شده ایا در مورد گزینه هایی برای جوانانی که با مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنند با ما در تماس باشید.

همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب باز است

تلفن(604) 209-3705
ایمیل: cait.youth@vch.ca
فکس: (604) 255-1101