An illustration showing a scene of a town during winter

In extreme cold, there are increased risks of hypothermia, frostbite, slips, falls, carbon monoxide poisoning and potentially death. Winter weather can affect everyone's health, so make sure you're ready and do what you need to keep yourself, your family, and your community safe.

ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم

  • متعهد به مراقبت سریع و با کیفیت برای هر یک از بیماران.

  • برای حمایت از جامعه، خدمات به چندین زبان ارائه می‌گردد.

  • متعهد به تضمین مراقبت های فرهنگی ایمن برای بیماران بومی.

Nurse preparing patient for shot.

سلامت و تندرستی شما بیشترین اهمیت را دارد. ما آماده مراقبت از شما و حفظ سلامت شما هستیم.

منابع قابل دانلود

بیشتر بدانید

به سلامت زمستانی خود بیافزایید

به اینکه چگونه خود را سالم نگه دارید، به خوبی از بدن خود مراقبت کنید و انتخاب های بهداشتی هوشمندانه ای داشته باشید، پی ببرید.

در زمان نیاز کمکی را که احتیاج دارید،‌ پیدا کنید

بدانید چه چیزی برای وضعیت شما بهترین است و محل مراجعه برای مراقبت های پزشکی را آگاهانه انتخاب‌ کنید.