منبع

منابع ADHD برای کودکان، جوانان و خانواده ها

Four youth smiling for a picture outside.

اختلال مشکل تمرکز و بیش فعالی (ADHD) مشکلی است که در آن فرد نمیتواند بر روی کارها توجه و تمرکز کند، تمایل دارد بدون فکر عمل کند و با یک جا آرام نشستن مشکل دارد. ممکن است در اوایل کودکی شروع شود و تا بزرگسالی ادامه یابد.

به دنبال گزینه ها و اطلاعات پشتیبانی دیگر هستید؟ جهت پشتیبانی در زمینه سلامت روان و مصرف مواد و یافتن خدمات، منابع و موارد دیگربخش سلامت روان کودک و جوانان و مصرف مواد ما را بررسی کنید. 
 

منابع زیر توسط گروه های جدا از Vancouver Coastal Health نگهداری می شود. این منابع به زبان انگلیسی موجود است.

Featured resources

rolling with adhd parents

Rolling with ADHD | Parents and caregivers

A free eight-module series that covers practical tools and strategies for caregivers with ADHD.

Learn more

rolling with adhd teens

Rolling with ADHD | Teens

In this resource, we share some practical information, tips and strategies to help teens with ADHD feel less overwhelmed with school and more empowered and supported.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health ADHD Webinar Series

Provides webinars for families about ADHD basics, self-regulation tools for children and youth with ADHD, ADHD treatment, parenting a child with ADHD, and strategies for supporting a child with ADHD at school.

Learn more

CADDAC

Center for ADHD Awareness Canada

CADDAC is a national charity that improves the lives of Canadians affected by ADHD through awareness, education, and advocacy.

Learn more

More resources

اطلاعاتی در مورد خدمات موجود برای سلامت روان و مصرف مواد برای کودکان و نوجوانان بیابید.