Tài nguyên

Nguồn lực ADHD dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình

Four youth smiling for a picture outside.

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là tình trạng một người gặp khó khăn trong việc chú ý và tập trung vào nhiệm vụ, có xu hướng hành động mà không suy nghĩ và khó ngồi yên. Nó có thể bắt đầu từ thời thơ ấu và có thể tiếp tục đến tuổi trưởng thành.

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn và thông tin hỗ trợ khác? Hãy xem phần Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên của chúng tôi để tìm các dịch vụ, nguồn lực và nhiều thông tin khác để hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện. 

Các nguồn lực dưới đây được duy trì bởi các nhóm bên ngoài cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH). Các nguồn lực này có sẵn bằng tiếng Anh.

Featured resources

rolling with adhd parents

Rolling with ADHD | Parents and caregivers

A free eight-module series that covers practical tools and strategies for caregivers with ADHD.

Learn more

rolling with adhd teens

Rolling with ADHD | Teens

In this resource, we share some practical information, tips and strategies to help teens with ADHD feel less overwhelmed with school and more empowered and supported.

Learn more

Kelty-Mental-Health

Kelty Mental Health ADHD Webinar Series

Provides webinars for families about ADHD basics, self-regulation tools for children and youth with ADHD, ADHD treatment, parenting a child with ADHD, and strategies for supporting a child with ADHD at school.

Learn more

CADDAC

Center for ADHD Awareness Canada

CADDAC is a national charity that improves the lives of Canadians affected by ADHD through awareness, education, and advocacy.

Learn more

More resources

Tìm thông tin về các dịch vụ hiện có về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện cho trẻ em và thanh thiếu niên.