خدمات بهداشت روان دوران اولیه کودکی

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید
Adult comforting sad child

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

خدمات بهداشت روان در دوران اولیه کودکی به خانواده هایی که نگران توانایی فرزندشان در مدیریت رشد در زمینه های عاطفی، اجتماعی و رفتاری هستند، درمان و پشتیبانی ارایه می دهد.

برنامه های بهداشت روان در دوران اولیه کودکی ، خدمات ارزیابی و درمان فراشناختی رفتاری و روانی را برای کودکان ارائه میدهند. ما ارایه دهنده درمان به کودکان با مشکلات رفتاری گسترده و همچنین مسایل تربیتی ، از جمله:

 • وابستگی
 • نگرانی های رابطه والد و فرزند
 • رفتارهای پرخاشگرانه
 • اضطراب جدایی
 • اضطراب اجتماعی و خیلی چیزهای دیگر

مکان ها را برای واجد شرایط بودن و فرآیند ارجاع بررسی کنید. 

ارزیابی و درمان جامع با خانواده انجام می شود و با سایر نهاد های اجتماعی که کودک ممکن است با آنها درگیر باشد نیز ارتباط برقرار می کند. خدمات توسط یک تیم چند رشته ای ارائه می شود.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

مکان ها را برای واجد شرایط بودن و فرآیند ارجاع بررسی کنید. 

ارزیابی و درمان جامع با خانواده انجام می شود و با سایر نهاد های اجتماعی که کودک ممکن است با آنها درگیر باشد نیز ارتباط برقرار می کند. خدمات توسط یک تیم چند رشته ای ارائه می شود.

تیم خود را پیدا کنید

VCH مشاوره سلامت روان را برای کودکان 0 تا 5 ساله در ریچموند و ونکوور ارایه می دهد - جزئیات مکان ها و نحوه دسترسی را در زیر ببینید.
 

اگر در شهر یا درنورت شوُر زندگی میکنید، کلینیکهای مشاوره اولیه سلامت روان کودکان و نوجوانان که توسط وزارت توسعه کودکان و خانواده اداره میشوند، جهت پشتیبانی در دسترس هستند. پشتیبانی ویژه افراد بومی از طریق First Nations Health Authority  یا مراکز First Nation محلی در جامعه قابل دسترس است..

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
 • دیگر

  Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  8100 Granville Avenue Richmond
 • مراکز سلامت جامعه

  Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

  1669 East Broadway Vancouver