به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

پشتیبانی همسالان جوان با نگاهی مبتنی بر تجربه زیسته همسالان، خدمات پشتیبانی و اطلاع‌یابی را برای جوانان فراهم می‌کند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

پشتیبانی همسالان جوان از برخی گروه‌ها پشتیبانی کرده و مراجعان را بصورت فردی ملاقات می‌کند.

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید

OR
  • کلینیک‌های سلامت روان

    Youth Peer Support at Foundry North Shore

    211 West 1st Street North Vancouver
  • کلینیک‌های سلامت روان

    Youth Peer Support at Foundry Richmond

    #101-5811 Cooney Road Richmond