Hỗ trợ Đồng đẳng Thanh thiếu niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Hỗ trợ đồng đẳng cho thanh thiếu niên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và điều hướng cho thanh thiếu niên bằng cách sử dụng lăng kính trải nghiệm sống của bạn đồng trang lứa.

Những gì sẽ thấy

Hỗ trợ đồng đẳng cho thanh thiếu niên hỗ trợ một số nhóm và gặp riêng từng khách hàng.

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
  • Phòng khám sức khỏe tâm thần

    Youth Peer Support at Foundry North Shore

    211 West 1st Street North Vancouver
  • Phòng khám sức khỏe tâm thần

    Youth Peer Support at Foundry Richmond

    #101-5811 Cooney Road Richmond