Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang youth peer support ay nagbibigay ng suporta at mga serbisyo sa pag-unawa nito sa mga kabataan, mula sa pananaw ng mga kasing-edad na nagkaroon ng katulad na karanasan.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang youth peer support ay nagsusuporta sa ilang mga grupo at ito’y one-on-one na nakikipagkita sa mga kliyente.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
  • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

    Youth Peer Support at Foundry North Shore

    211 West 1st Street North Vancouver
  • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

    Youth Peer Support at Foundry Richmond

    #101-5811 Cooney Road Richmond