Group of people standing next to each other.

Ang Community Engagement team ng VCH ay nagtratrabaho sa ating buong health region at sa lahat ng mga uri ng pangangalaga; sinusuportahan at itinataguyod nito ang pakikipagtalakayan ng VCH at ng ating mga komunidad sa isa't-isa. Ang malakas na koneksyon sa mga tinig ng komunidad ay nakakatulong na pahusayin ang aming mga programa, proyekto, at suporta sa health care, at sinasalamin nito ang mga natatanging pangangailangan ng local communities.

Noong 2022 ay nakipagtulungan kami sa mga komunidad tungkol sa mga iba't-ibang mga programa at serbisyo, kabilang na ang:

  • Pagkonekta sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya para rebyuhin ang mandato ng Tertiary Mental Health and Substance Use program.
  • Kolaborasyon sa George Pearson Centre residents at sa community partners para mag-identify ng isang bago at kultural na naaangkop na pangalan.
  • Pag-imbita sa mga advisor ng pasyente na magbigay ng input sa redevelopment projects sa Richmond Hospital at Lions Gate Hospital.
  • Pagbigay ng input sa redesign ng aming website, ang vch.ca, na nagresulta sa karagdagang accessibility, Indigenous na pangangatawan, at sa mas madaling paghanap at pag-unawa ng content.
  • Pakikipagtulungan sa mga Indigenous na komunidad para makakuha ng input tungkol sa iba't-ibang mga art project, nang maisama ang Indigenous art at kultura sa ating mga pasilidad ng pangangalaga.

 

Group of people standing next to each other.

Sa kabuuan, ang mga miyembro ng komunidad ay nagsuporta sa 45 health care projects at nakatanggap kami ng input mula sa mahigit sa 2,000 indibidwal sa pamamagitan ng digital surveys, interviews, focus groups, at advisory recruitments.

Ang VCH ay nakatanggap ng dalawang international awards para sa engagements na nakapagbibigay ng impormasyon para sa translation at interpretation services.

Ang trabahong ito ay nauwi sa standardization ng translation sa VCH kapag nagbibigay ng impormasyon sa kalusugan sa mga VCH communities na hindi gaanong nakakaunawa ng Ingles.

VCH IAP2 CORE VALUES AWARDS

Interesado ka bang sumali?

Makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga oportunidad para lumahok sa komunidad sa: 

engage.vch.ca

Laging Nagdaragdag sa Kaalaman

Ang mabubuting kapaligiran at ang climate change

Ang mga magulang ng mga pinakamaliit na pasyente sa Richmond Hospital ay makikinabang sa mga bagong koneksyon

Ang mga serbisyo sa wika ay nagbabawas ng mga hadlang para sa mga pasyente