ਯੂਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਪੁਰਸ਼, ਔਰਤ ਅਤੇ 2SLGBTIA+) ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਡਰਾਪ-ਇਨ, ਗੁਪਤ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Our services include

Our services include: 

 • STI testing and treatment, and partner follow-up
 • Birth control options including: pills, patch, ring, implant, the shot and IUDs 
 • Emergency contraception, including pill or IUD  
 • HIV Pre Exposure Prophylaxis (PrEP)
 • Pregnancy options counselling and referrals 
 • Harm reduction, including free condoms and naloxone kits
 • Immunizations (HPV, Mpox, Hep A and B) 

How to access

 • Drop in during clinic hours

  Available for youth up to age 24. Drop in during clinic hours.

ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ
 • ਸੋਮਵਾਰ:   ਬੰਦ
 • ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ:   3:15 ਸ਼ਾਮ to 5:15 ਸ਼ਾਮ
 • ਬੁੱਧਵਾਰ:   ਬੰਦ
 • ਵੀਰਵਾਰ:   ਬੰਦ
 • ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ:   ਬੰਦ
 • Saturday:   ਬੰਦ
 • ਐਤਵਾਰ:   ਬੰਦ

ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

How to get here

Parking

Free parking. Level entry access around the back of hospital. Enter the doors and take your first right to check in with reception.

Public transit

Route 9: Brooks School 

Take from high school to north end of mall [ZL[1] 

Walking from the mall:

 • Walk across Alberni St. to Saskatchewan Ave and go to end of Saskatchewan Ave. 
 • Take a slight right and walk up Abbotsford until you see the large parking lot at back side of qathet Hospital. 

Bus Route 3: Upper Westview 

Take to qathet hospital and south end of mall 

Entry from front of qathet Hospital

 • Enter main doors
 • Take elevator or stairs up to the 3rd floor
 • Follow signs to Community Health 
 • Check-in with reception 

Other local services

qathet General Hospital

qathet General Hospital (formerly Powell River General Hospital) is a 33-bed facility providing services that include surgery, endoscopy, ICU, obstetrics, in-patient psychiatry, oncology, emergency and diagnostic services.

ਯੂਥ ਕਲੀਨਿਕ

ਯੂਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।