Nhóm Tích hợp Trẻ em & Thanh thiếu niên (Integrated Child & Youth Team - ICY)

Tìm dịch vụ này gần quý vị

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Đánh giá và điều trị dựa vào cộng đồng dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 19 tuổi bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần từ mức độ trung bình đến nặng. Chương trình này cũng giúp điều phối việc chăm sóc và dịch vụ với các nguồn lực cộng đồng khác.

Những gì sẽ thấy

Nhóm Tích hợp Trẻ em và Thanh thiếu niên (ICY) là một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện của B.C. Nhóm cung cấp dịch vụ đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần tại trường học và trong cộng đồng cho trẻ em và thanh thiếu niên đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện. 

Nhóm ICY sẽ gặp gỡ trẻ em và thanh thiếu niên nơi các em cảm thấy thoải mái và cung cấp các dịch vụ tại văn phòng và trong cộng đồng bên cạnh các nhóm phụ huynh, nhóm sau giờ học và chương trình kỹ năng xã hội tiếp cận cộng đồng trong trường học.

Chúng tôi là một nhóm đa ngành gồm các bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu gia đình, nhân viên xã hội và bác sĩ lâm sàng sức khỏe tâm thần có thể giúp trẻ em và thanh thiếu niên về:

 • Các vấn đề hành vi
 • Lo lắng, trầm cảm
 • Rối loạn tâm thần khởi phát sớm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn
 • Trị liệu cá nhân, nhóm và gia đình
 • Điều trị tâm lý-dược lý và giáo dục phụ huynh.

Tìm hiểu thêm thông tin về các nhóm ICY trên trang web của Chính phủ B.C.

Làm cách nào để truy cập

Hãy liên lạc nhóm Tiếp nhận Tập trung Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện tại Cộng đồng Richmond theo số (604) 204-1111.

Thiếu niên trong độ tuổi đi học từ 6 đến 12 tuổi được hỗ trợ tại Richmond Place, và thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi được hỗ trợ tại Foundry Richmond.

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Khác

  6100 Bowling Green Road

  6100 Bowling Green Road Richmond
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  Foundry Richmond

  #101-5811 Cooney Road Richmond